Algemene voorwaarden

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
1. Werkingssfeer en definities
1. Peeters Technical Solutions wordt hierna in deze voorwaarden ook ‘technisch aannemer’ genoemd. Het werk van de technisch aannemer, wordt ook wel ‘de installatie’ genoemd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de klant. Technisch aannemer wijst de eventuele toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand. Een verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de technisch aannemer niet aanvaard.
2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met de technisch aannemer heeft aanvaard. Een acceptatie is dan bij een volgende transactie of overeenkomst niet vereist omdat deze immers reeds heeft plaatsgevonden.
3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met de technisch aannemer.
4. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door technisch aannemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht. Bij tegenstijdigheid in deze algemene voorwaarden, geldt de voor Peeters Technical Solutions meest gunstige bepaling.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen om een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht.
6. Peeters Technical Solutions kan haar rechtsverhouding tot de klant overdragen aan een derde, bij een tussen Peeters Technical Solutions en die derde opgemaakte akte. Hierdoor verleent de klant bij voorbaat reeds toestemming en medewerking aan contractsoverneming.
7. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden al dan niet met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend: a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch aannemer. b) Werkzaamheden: de werkzaamheden die de technisch aannemer op basis van de Overeenkomst dient te verrichten.

Artikel 2 2. Aanbieding
1. De aanbieding van de technisch aannemer is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod van technisch aannemer, dan wordt technisch aannemer niet gebonden aan deze afwijkende voorwaarden, tenzij technisch aannemer hiermee schriftelijk instemt of mondeling verklaart daarmee te willen instemmen.
3. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen, specificaties of andere informatie die Peeters Technical Solutions verstrekt, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
4. De klant dient alles wat van Peeters Technical Solutions wordt ontvangen vertrouwelijk te behandelen. De klant mag hetgeen van Peeters Technical Solutions wordt ontvangen niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
5. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van de technisch aannemer terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van de technisch aannemer. Indien gegevens digitaal zijn verstrekt, dienen de gegevens definitief verwijderd te worden.
6. Indien op basis van een aanbieding van de technisch aannemer geen Overeenkomst tot stand komt heeft de technisch aannemer ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn 2/14 prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee weken na de datum van de betreffende factuur.

Prijs
1. Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn in euro’s. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en de in deze algemene voorwaarden genoemde bedrag is de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting niet inbegrepen, evenals de reis- en transportkosten, tenzij anders vermeld. De klant vergoedt de door de technisch aannemer in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van de technisch aannemer. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van de technisch aannemer veroorzaakt door de klant worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven. 3. Technisch aannemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. 4. Technisch aannemer stelt de opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. De opdrachtgever/consument heeft het recht de overeenkomst binnen 3 maanden na de in artikel 3.2 genoemde prijswijziging te ontbinden. De tot dan verschuldigde aanneemsom dient echter wel te worden voldaan. Een opdrachtgever/niet-consument heeft het recht de overeenkomst binnen 3 maanden na de prijswijziging te ontbinden indien er sprake is van een prijswijziging welke leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan 10 %. 5. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (btw) wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen. Artikel 3 4. Verplichtingen van de technisch aannemer 1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient de technisch aannemer een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 en 2. In de verzekeringen van de technisch aannemer zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen. 2. De technisch aannemer is verplicht de klant te waarschuwen indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van werkzaamheden daarop zou voortbouwen. 3. De technisch aannemer is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken. De controle door de technisch aannemer van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten. 4. De technisch aannemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n). 5. De technisch aannemer zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen. 6. De technisch aannemer zal zich inspannen de werkzaamheden zodanig te verrichten dat ze voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn 3/14 vastgelegd. 7. De technisch aannemer zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Partijen zullen elkaar desgewenst op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. 8. De technisch aannemer verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan. 9. De technisch aannemer geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie. 10. De technisch aannemer is verplicht om alle gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan de technisch aannemer bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert. Artikel 4 5. Verplichtingen van de klant 1. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen, bescheiden en wijzigingen die volgens de technisch aannemer nuttig of nodig zijn om de technisch aannemer in staat te stellen de werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de tijdige ontvangst door Peeters Technical Solutions, alsmede voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen. 2. Klant zorgt ervoor dat technisch aannemer voor aanvang van de werkzaamheden wordt geïnformeerd over mogelijke belemmeringen en obstakels. Klant dient technisch aannemer in het bijzonder te informeren over feiten of omstandigheden met betrekking tot de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 3. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn of niet tijdig ter beschikking zijn gesteld of anderszins niet voldoen. Voor voorgeschreven goederen of werkwijzen of andere voorschriften en de gevolgen daarvan kan Peeters Technical Solutions uiteraard niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Elke aansprakelijkheid in dit verband is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. 4. De klant vrijwaart de technisch aannemer voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1, 2 en 3 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen. 5. Peeters Technical Solutions heeft geen zeggenschap over de locatie waar gewerkt moet worden. Tevens heeft Peeters Technical Solutions geen invloed op de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden. De klant heeft hier aldus een grote verantwoordelijkheid in. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer en/of de Klant tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal de technisch aannemer naar vermogen de klant de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan de technisch aannemer de Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding. 6. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar. De klant zorgt er voor dat de locatie voor aanvang van de werkzaamheden door de technisch aannemer aan alle wettelijke eisen, waaronder (maar niet uitsluitend) Arbo-eisen en eventuele (andere) eisen van Peeters Technical Solutions voldoet. 7. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht de technisch aannemer en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen. Tevens dient de klant al hetgeen te doen dat nuttig en nodig is om verhinderingen, belemmeringen of gevaarlijke situaties te voorkomen. 8. De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht de technisch aannemer tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting en alle andere voorzieningen die de technisch aannemer nuttig of nodig acht. 4/14 9. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. De technisch aannemer zal de klant in redelijkheid de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting. De klant dient eventuele kosten zijdens Peeters Technical Solutions te vergoeden. 10. De klant zorgt voorafgaand aan de ontvangst van de offerte van de technisch aannemer voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de technisch aannemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen. 11. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan de technisch aannemer kan/kunnen worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant, althans niet voor rekening van Peeters Technical Solutions. 12. De klant is verplicht de technisch aannemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de technisch aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest. De klant dient het werk van Peeters Technical Solutions steeds direct integraal te controleren. De klant dient binnen 14 dagen dat een mogelijke tekortkoming is ontdekt of ontdekt had moeten worden, schriftelijk bij Peeters Technical Solutions te klagen. Bij gebreke daarvan vervallen alle rechten van de klant. 13. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. De klant kan de technisch aannemer opdragen om de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of de technisch aannemer deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12. 14. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet (volledige) of niet tijdige levering. 15. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. De technisch aannemer is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft de technisch aannemer recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12. 16. De klant is verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de technisch aannemer, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd. 17. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de (niet-) naleving van wettelijke voorschriften en/of beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen of andere omstandigheden, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden. 18. Het is de klant niet toegestaan om de technisch aannemer, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De klant dient de werkzaamheden van de technisch aannemer niet te verstoren. 19. De klant staat de technisch aannemer toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen. 20. De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch aannemer als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld. De klant dient de ontvangen goederen steeds direct na ontvangst integraal te controleren. 21. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de technisch aannemer dan wel alle in verband met de Overeenkomst van de technisch aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken of te verstrekken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant direct een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van 5/14 € 10.000,00 en € 1.000,00 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de technisch aannemer om schadevergoeding te vorderen. Artikel 5 6. Verzekering van de klant 1. De klant is verplicht zich te verzekeren tegen de risico’s van schade die ten gevolge van werkzaamheden door de technisch aannemer zouden kunnen ontstaan en die verzekering in stand te houden. Daarin dient de technisch aannemer (met inbegrip van de door de technisch aannemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde te zijn opgenomen indien de werkzaamheden van de technisch aannemer dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen. 2. De klant is verplicht – bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of geleverde goederen het voornemen van export tijdig aan de technisch aannemer te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de technisch aannemer. 3. De klant zorgt er voor dat de technisch aannemer op eerste verzoek zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen. Artikel 6 7. Verbod overname personeel en gedetacheerden 1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van de technisch aannemer die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken. 2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering alsmede tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken. 3. De klant verbeurt direct een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van € 10.000,00 en € 1.000,00 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt bij overtreding van de lid 1 of 2 genoemde verplichting. Artikel 7 8. Verlengd eigendomsvoorbehoud 1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de klant, behoudt Peeters Technical Solutions zich het eigendom voor van alle (door of namens haar) geleverde en te leveren zaken. Het eigendomsvoorbehoud is verlengd. Peeters Technical Solutions behoudt zich aldus eigendom voor, van alle geleverde en nog te leveren goederen (en dus ook goederen die wel betaald zijn, als een deel niet betaald is), op basis van alle overeenkomsten tussen Peeters Technical Solutions en de klant. Zolang de klant: a) de totale verschuldigde bedragen (uit welke overeenkomst dan ook) (nog) niet (geheel) heeft betaald aan Peeters Technical Solutions en/of ; b) tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten en/of; c) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van verplichtingen, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan; blijven alle geleverde en nog te leveren zaken eigendom van Peeters Technical Solutions totdat de klant aan alle verplichtingen ten opzichte van Peeters Technical Solutions volledig heeft voldaan. 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag en kan de klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren of overdragen. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust (en de eigendom van het geleverde niet op de klant is overgegaan), mag opdrachtgever/klant deze dus niet bezwaren, vervreemden of overdragen onder welke titel dan ook. De goederen vallen niet in zijn vermogen. De klant is zowel goederenrechtelijk als verbintenisrechtelijk onbevoegd om de goederen te bezwaren of te vervreemden. De klant dient de geleverde en nog te leveren zaken als een goede huisvader en als kenbaar eigendom van Peeters Technical Solutions voor deze te houden. 3. Nadat Peeters Technical Solutions zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. De klant zal daartoe alle medewerking verlenen. De klant verleent Peeters Technical Solutions nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om die plaatsen te (laten) 6/14 betreden waar het geleverde zich bevindt, indien Peeters Technical Solutions het geleverde wenst terug te nemen. 4. Peeters Technical Solutions heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. 5. Als de klant, nadat de zaken conform de overeenkomst door Peeters Technical Solutions aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de klant zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. 6. Indien Peeters Technical Solutions vorderingen op de klant bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de klant ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de klant eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt. Artikel 8 9. Termijnen 1. De technisch aannemer kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor door hem nuttig of nodig geachte informatie, gegevens of goederen, zoals die bijvoorbeeld genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Tot daar aan is voldaan, behoudt technisch aannemer zich het recht voor zijn werkzaamheden op te schorten. Hij is tevens bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald. 2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Termijnen zijn nimmer fataal. Opgegeven termijnen zijn bij benadering. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt de technisch aannemer niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Artikel 9 10. Toetsing, aanvaarding en oplevering 1. Onder oplevering van het werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de klant. De klant is verplicht om het werk direct na oplevering te inspecteren. Het werk wordt al dan niet stilzwijgend als opgeleverd en geaccepteerd beschouwd wanneer de technisch aannemer zulks schriftelijk meedeelt of doordat het werk door de klant in gebruik wordt genomen. 2. De klant is bevoegd om – wanneer het werd gereed is om te worden opgeleverd – via controles, beproevingen of tests te toetsen of de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 3. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met de technisch aannemer, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de klant. De technisch aannemer zal de klant binnen redelijke grenzen hierbij medewerking verlenen. 4. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de werkzaamheden niet te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan de technisch aannemer kunnen worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant. 5. Zodra de technisch aannemer te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de klant deze niet binnen de door de technisch aannemer gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. 6. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan. Het biedt ook nooit enige grond tot opschorting of verrekening m.b.t. de openstaande facturen. 7. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen. 8. Worden de resultaten van de werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 1 bedoelde kennisgeving. Artikel 10 11. Vervroegde ingebruikneming 1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 (wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te 7/14 ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie (stilzwijgend) geacht te zijn goedgekeurd en voltooid. Het (gedeeltelijk) werk is dan door de klant geaccepteerd. 2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als volledige oplevering en aanvaarding van het werk worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant. Artikel 11 12. Beëindiging, ontbinding en opzegging 1. De klant is bevoegd de werkzaamheden (voortijdig) te beëindigen door de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) op te zeggen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met de technisch aannemer in overleg te treden omtrent de gevolgen. Een (voortijdige) beëindiging laat de verschuldigdheid door de klant van de door technisch aannemer gemaakt kosten onverlet. Deze kosten worden conform artikel 7:764 lid 2 BW berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de aannemer over het gehele werk zou hebben gemaakt. 2. Indien de technisch aannemer ten gevolge van de beëindiging gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging krachtens artikel 12. 3. Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan beëindigd of vertraagd en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan de technisch aannemer alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging. 4. Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn beëindigd of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat hieruit de verplichting ontstaat enige schade te vergoeden. 5. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is de technisch aannemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 6. De klant is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de technisch aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegerekend. Artikel 12 13. Termijnverlenging 1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aannemer uitsluitend recht op termijnverlenging indien: a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien b) of de vertraging zijn oorzaak vindt in een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend, of c) deze zijn oorzaak vindt in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is en waartegen de technisch aannemer niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of d) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft. 2. Als de technisch aannemer van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging, deelt hij dat de klant met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning. Artikel 13 14. Wijzigingen (meer- en minderwerk) 1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan de technisch aannemer op te dragen. Dit meer- of minderwerk wordt afzonderlijke tussen technisch aannemer en de klant besproken. Dit kan ook mondeling geschieden. 2. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot het uitvoeren van (meer)werk laat de aanspraken van de technisch aannemer op verrekening en/of betaling daarvan dus onverlet. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat technisch aannemer boven het aanvankelijk overeengekomen presteert, waar onder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit door de klant na het 8/14 aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen, die afwijken van wat partijen zijn overeengekomen. 3. De technisch aannemer is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging: a) niet schriftelijk is opgedragen, of b) tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou leiden, of c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of d) niet in zijn belang zou zijn, of e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan. 4. Als de technisch aannemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan kan hij de klant een prijsaanbieding sturen met de volgende gegevens: a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en b) de aanpassing van de werkzaamheden, planning en werkplan, en de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities. Dat is echter geen vereiste, omdat meerwerk ook ad hoc gedurende de werkzaamheden kan worden opgedragen door de klant. De werkzaamheden kunnen niet steeds worden stilgelegd of beëindigd indien sprake zou zijn van meerwerk om een bepaalde procedure te voeren. Dat zou kostenverhogend kunnen werken. Dat is ook niet in het belang van de klant. 5. De technisch aannemer heeft te allen tijde recht op vergoeding van de kosten verbonden aan meerwerk. Hierdoor geeft de klant op voorhand toestemming voor het meerwerk en een overschrijding van de (eventuele) richtprijs met meer dan 10%. Peeters Technical Solutions factureert het meerwerk in vier termijnen. De vordering van Peeters Technical Solutions in het kader van het meerwerk, wordt opeisbaar nadat de betalingstermijn van de factuur (van 14 dagen) is verstreken. Ook in het kader van meerwerk is de klant niet gerechtigd tot opschorting of verrekening. 6. De technisch aannemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet, vooropgesteld dat de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden. 7. De klant kan de voorstellen tot wijziging in het kader van meer- of minderwerk, hetzij zonder opgaaf van redenen accepteren, hetzij deze weigeren te accepteren. Bij een weigering om te accepteren dient de klant dit uitdrukkelijk schriftelijk aan technisch aannemer mede te delen. 8. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging krachtens artikel 12. Artikel 14 15. Betaling en zekerheid 1. Facturen van Peeters Technical Solutions dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn betaald. Partijen kunnen een betalingsschema in termijnen overeenkomen. Bij niet tijdige betaling is de klant direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De technisch aannemer is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van de technisch aannemer in het kader van de Overeenkomst. 2. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur. De klant is niet bevoegd betaling op te schorten, te verrekenen of anderszins enig bedrag in te houden. Facturen dienen steeds volledig betaald te worden. 3. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens de technisch aannemer betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen. 4. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen. 5. De technisch aannemer kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven. Artikel 15 16. In gebreke blijven van de klant 9/14 1. Indien de klant tekortschiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van de overeenkomst, aan een keuring of aanvaarding van de werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft de technisch aannemer aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. De technisch aannemer is tevens te allen tijde bevoegd om de werkzaamheden te op te schorten. 2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan de technisch aannemer aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door de technisch aannemer. In dat geval is de technisch aannemer tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11. 3. De technisch aannemer is gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen. De klant is verplicht om op eerste verzoek (aanvullende) zekerheid te stellen, zoals bijvoorbeeld een bankgarantie, of een pandrecht op (alle) activa. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is de technisch aannemer bevoegd de werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11. 4. De Klant is verplicht op het eerste verzoek een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van Peeters Technical Solutions te doen vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen van de klant op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de klant, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. De klant verklaart tot verpanding bevoegd te zijn. De klant verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan Peeters Technical Solutions om een pandrecht op de goederen te vestigen namens de klant, ten behoeve van Peeters Technical Solutions. 5. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is de technisch aannemer bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen vijf werkdagen af te nemen. De technisch aannemer is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement. 6. Alle werkelijk door de technisch aannemer gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij de technisch aannemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. Artikel 16 17. Aansprakelijkheid en garantie 1. Na het tijdstip van oplevering is de technisch aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij: a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet had kunnen opmerken, en bovendien c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken. 2. Peeters Technical Solutions kan niet uitsluiten dat zij ooit met recht aansprakelijk wordt gesteld. Peeters Technical Solutions dient uit een oogpunt van continuïteit van haar bedrijfsvoering, aansprakelijkheid te beperken. Peeters Technical Solutions kan verzekerd zijn tegen bepaalde aansprakelijkheid, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Vandaar dat er meerdere beperkingen gelden in de aansprakelijkheid van Peeters Technical Solutions. Peeters Technical Solutions koopt ook goederen in, die zij vervolgens aan de klant levert. Peeters Technical Solutions heeft dus geen invloed op de kwaliteit van die goederen die door derden aan Peeters Technical Solutions worden geleverd ten behoeve van de klant. Daaromtrent kan Peeters Technical Solutions dus ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden. Hetzelfde geldt voor de instructies die door de fabrikant worden meegeleverd. De klant kan slechts gebruik maken van de eventuele fabrieksgarantie van dergelijke goederen. Peeters Technical Solutions garandeert geen enkele opbrengst, rendement, energieprijzen, vermogen of terugverdientijd, specificaties, kenmerken, eigenschappen et cetera. Informatie daaromtrent is slechts een schatting. Alle aansprakelijkheid dienaangaande is uitgesloten. 3. De aansprakelijkheid van Peeters Technical Solutions – op basis van welke grondslag dan ook – geldt slechts voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel 10/14 veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst en slechts op voorwaarde dat Peeters Technical Solutions eerst in gebreke is gesteld. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Peeters Technical Solutions zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel indien Peeters Technical Solutions zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien om wat voor reden dan ook geen dekking wordt verleend door de verzekeraar, het bedrag waarvoor ondernemers vergelijkbaar met Peeters Technical Solutions zich gewoonlijk plegen te verzekeren. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Peeters Technical Solutions steeds beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag met betrekking tot het geleverde c.q. de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 4. Technisch aannemer is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. Peeters Technical Solutions is ook niet aansprakelijk indien de schade wordt veroorzaakt doordat de klant de (al dan niet behorend bij het geleverde) instructies van technisch aannemer niet heeft opgevolgd, ongeacht de aard van de schade. 5. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. Voor deze schadeposten dient de klant zich te verzekeren. 6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de technisch aannemer voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 11 bedoelde termijn. Deze garantie geldt niet als de schade het gevolg is van het feit dat instructies van de technisch aannemer, producent en/of fabrikant niet (correct) zijn opgevolgd (in bijvoorbeeld handleidingen, instructies etc.). Technisch aannemer is ook nimmer aansprakelijk voor schade die in dit verband wordt geleden. Producten die door technisch aannemer worden geleverd zijn van hoogwaardige kwaliteit. Sommige producten werken echter niet of niet op de juiste manier wanneer daar niet goed mee om wordt gegaan. Het is dus belangrijk dat de klant de instructies van technisch aannemer te allen tijde correct opvolgt. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door de technisch aannemer een schadevergoeding betaald. Door de technisch aannemer vervangen onderdelen worden zijn eigendom. De klant is niet bevoegd om zonder voorafgaande toestemming van Peeters Technical Solutions wijzigingen aan te brengen in het geleverde. 7. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de technisch aannemer slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of grove schuld van de technisch aannemer. 8. De technisch aannemer is bij werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij werkzaamheden die betrekking hebben op producten en installaties die door de klant worden geëxporteerd is de technisch aannemer alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde verzekeringen, onverminderd het in dit artikel bepaalde. 9. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen. Technisch aannemer is niet aansprakelijk indien de klant zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De klant vrijwaart de technisch aannemer voor eventuele verhaalsaanspraken van de verzekeraar, op welke grond dan ook. Regres of subrogatie door de verzekeraar van de klant is uitgesloten. 10. Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd. 11. De klant is gehouden werkzaamheden en goederen direct te controleren. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed, althans binnen 14 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de technisch aannemer in gebreke heeft gesteld. 11/14 12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling. 13. De klant is gehouden om het door Peeters Technical Solutions geleverde direct na ontvangst te controleren en te inspecteren. Eventuele klachten dienen direct en uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk onder de aandacht van Peeters Technical Solutions gebracht te worden. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de technisch aannemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd. 14. De technisch aannemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de klant of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon/personen als bedoeld in artikel 6 lid 1. 15. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel. 16. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is de technisch aannemer in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de technisch aannemer het gevolg is van: a) arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel; b) tekortschieten van hulppersonen; c) transportmoeilijkheden; d) brand en verlies van te verwerken onderdelen; e) maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden; f) gewelddadige of gewapende acties; g) storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de technisch aannemer of derden. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de technisch aannemer – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden. 17. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de technisch aannemer en de klant, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft. Artikel 17 17. Intellectuele eigendom 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant en haar gelieerde ondernemingen geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij de technisch aannemer. De technisch aannemer heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de klant heeft uitsluitend een (niet-exclusief) gebruiksrecht daarvan. 2. De door de technisch aannemer aan de klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens de technisch aannemer heeft voldaan. 3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van de technisch aannemer gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de technisch aannemer en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. De technisch aannemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de technisch aannemer vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing. 4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van de technisch aannemer, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. In dat geval is de technisch aannemer niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de klant. 12/14 5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door de technisch aannemer ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet exclusief. De klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd. De klant zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van technisch aannemer geen enkel recht geldend kunnen doen maken op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model-, of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom dat toekomt aan technisch aannemer 6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 7. De technisch aannemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan. 8. Indien de technisch aannemer een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch aannemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien de technisch aannemer tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen. Artikel 18 18. Toepasselijk recht en geschillen 1. Op de Overeenkomst tussen de klant en technisch aannemer en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. 2. Elk geschil wordt beslecht door de krachtens de Wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de technisch aannemer, te weten de rechtbank OostBrabant (behoudens het bepaalde in lid 3). 3. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht domicilie te hebben gekozen in Den Haag. B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een overeenkomst is vastgelegd, dat de technisch aannemer gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren. Artikel 19 1. Werkingssfeer en definities 1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht. 2. Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend: a) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die de technisch aannemer moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt. b) Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de installatie. Artikel 20 2. Uitvoering van de werkzaamheden 1. De technisch aannemer spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen. 2. De technisch aannemer is bevoegd de onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie. 3. De technisch aannemer maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar kan vóór aanvang van de werkzaamheden een werkplan maken met een schematisch overzicht van de 13/14 onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd. 4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de correctieve onderhoudswerkzaamheden. 5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Het werkplan kan ook (stilzwijgend) worden goedgekeurd wanneer is aangevangen met de uitvoering van het plan. Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden. 6. De technisch aannemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 13. 7. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden. 8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de klant tenminste een maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft de technisch aannemer zijn prijs daarvoor afgegeven. 9. Bij de uitvoering van correctieve onderhoudswerkzaamheden dient de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door de technisch aannemer werkelijk gemaakte kosten. 10. Na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden verzoekt de technisch aannemer de klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd. 11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de technisch aannemer er voor dat op het terrein of de locatie waar de onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding. 12. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit voorschrijven informeert de technisch aannemer de klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 de technisch aannemer de noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen. 13. De technisch aannemer stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging krachtens artikel 12. 14. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de technisch aannemer er zorg voor dat storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld. 15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de technisch aannemer zich naar vermogen inspannen om spoedeisende storingen na opdracht van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van de technisch aannemer verholpen. 16. De technisch aannemer zal de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt. 17. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd. Indien er sprake is van een verlenging, kan de Overeenkomst schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode. 18. De door de technisch aannemer uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen. 14/14 19. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen twee weken na de datum van de betreffende factuur. 20. Opzegging van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel 11 lid 1 (of lid 17 van dit artikel) vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen (bij een verlenging als bedoeld in lid 17) en zes maanden indien de Overeenkomst nog niet is verlengd. Bij opzegging van een opdracht tot uitvoering van onderhoudswerkzaamheden geldt een opzegtermijn van tenminste een maand.

Kom jij ons team versterken?

Upload je CV: